Veřejná konzultace ke sběru dat o pokrytí České republiky

sítěmi širokopásmového připojení k internetu
se zvláštním zaměřením na sítě vysokorychlostního přístupu k internetu

Počet přístupů: 2 [1%]

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako správce programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci svých povinností, vyplývajících ze specifického cíle SC 4.1 s názvem „Zvětšit pokrytí České republiky vysokorychlostním přístupem k internetu“ v rámci programové osy 4 „rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

vyhlašuje

veřejnou konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu se zvláštním zaměřením na sítě vysokorychlostního přístupu*) k internetu (dále jen NGA). Veřejná konzultace je zaměřena na výsledky sběru dat z veřejných sítí elektronických komunikací ke dni 31. 12. 2015 a plánovanou výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v období do 31. 12. 2018. Tento sběr dat provedl Český telekomunikační úřad v období od ledna 2016 do 15. 3. 2016 a zahrnul do něj i dodatečně zaslaná verifikovaná data jednotlivých provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací ve stavu k 31. 12. 2015, získaných do 8. 7. 2016 po urgenci u těch provozovatelů, jenž neodevzdali svá data v určeném termínu (do 15. 3. 2016), nebo jejich podání bylo požadováno dodatečně změnit. Data od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací (zohledňující situaci k 31. 12. 2015), kteří je poslali ČTÚ po termínu 8. 7. 2016, již nebudou zařazena do sběru dat za rok 2015, kterých se týká tato veřejná konzultace, ledaže by se v rámci konzultace prokázala chyba při sběru dat (zejména zařazení včas a řádně zaslaných dat o veřejných sítích elektronických komunikací).

MPO jako správce programů dotační podpory OPPIK na základě poskytnuté databáze ČTÚ sestavil mapu pokrytí České republiky veřejnými sítěmi, umožňujícími přístup k internetu, a to podle pravidel Pokynů Evropské komise (EK) číslo 2013/C25/01. Bílé oblasti znázorňují, že v lokalitě není dostupná síť, která by v pevném místě (mapování neuvažuje připojení k internetu pomocí mobilních sítí) umožňovala vysokorychlostní připojení, resp. lokality, kde je vysokorychlostní připojení dostupné u méně, než 50-ti % adresních míst v dané ZSJ (základní sídelní jednotka). Šedou barvou označená lokalita znamená, že v dané ZSJ působí právě jeden provozovatel, který poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu a pokrývá více jak 50% adresních míst, černě označená lokalita sděluje, že tam působí dva a více konkurenčních provozovatelů poskytujících vysokorychlostní připojení, jenž každý zvlášť nebo v součtu jejich disponibilních přípojek nabízí vysokorychlostní připojení pro více než 50% adresních míst v dané ZSJ.

ZSJ jako územní jednotka pro určení míry pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu byla vybrána jako nástroj k zobrazení situace, týkající se pokrytí adresních míst v dané územní oblasti, protože reprezentuje dostatečně malou územně-správní lokalitu a na základě míry pokrytí v této lokalitě lze rozhodnout o charakteru pokrytí jednotlivých územních oblastí, jenž jsou znázorněny (bílá – šedá – černá barva) ve smyslu Pokynů EK. Proto byl sběr dat proveden až na jednotlivá adresní místa a výsledek byl následně promítnut na území příslušné ZSJ. Výsledek (míra pokrytí jednotlivých ZSJ) byl určen na základě zpracování dat jednotlivých podnikatelů v oblasti elektronických komunikací, přičemž postup sběru dat byl konzultován s reprezentanty řady profesnímich organizací, tyto provozovatele sdružujícími. Důvodem pro takto organizovaný sběr dat je závazek MPO jako správce programu vůči EK, aby se vyhnul dotační podpoře výstavby, nebo modernizace veřejných sítí vysokorychlostního přístupu k internetu všude tam, kde jsou jednotlivé ZSJ zabarveny šedou, nebo černou barvou a tím zajistil ochranu případných soukromých investic v oblasti.

Podnikatelé rovněž byli požádáni, aby označili ty lokality, ve kterých jsou rozhodnuti do 3 let vybudovat novou síť vysokorychlostního připojení k internetu, protože rovněž takto rezervované ZSJ jsou předběžně vyloučeny z možnosti poskytnout v nich státní podporu pro výstavbu sítí. MPO nebude v prvním kole veřejné konzultace tato data nikterak zpochybňovat, ale v souladu s článkem 65 uvedených Pokynů EK může v následujícím období začít ověřit závazky výstavby NGA sítí, poskytnutých deklarací plánované výstavby ze strany podnikatelů. Pouze fyzická realizace výstavby veřejné sítě elektronických komunikací s parametry NGA totiž má nárok na ochranu před případným působením konkurenčního investora NGA sítě, jenž by mohl být za určitých podmínek příjemcem dotační podpory státu.

MPO jako správce programů podpory nezasahoval do dat o existenci a plánované výstavbě veřejných sítí elektronických komunikací, které obdržel od ČTÚ a v této veřejné konzultaci dává možnost všem zájemcům se vyjádřit k tomu, zda údaje, poskytnuté dotčenými subjekty, jsou pravdivé. Týká se to zejména otázek, zda v uvedené oblasti deklarovaná síť skutečně existuje, pokrývá území, jak příslušný podnikatel uvedl a zda poskytuje reálné služby – zejména službu vysokorychlostního připojení k internetu – jak je v souladu s vyjádřením provozovatele v mapě pokrytí České republiky uvedeno.

Vpravo je umístěn odkaz na on-line interaktivní mapu České republiky, která Vám umožní získat náhled na pokrytí na základě zvolených atributů, vybrat si znázornění pokrytí až na jednotlivé obce a ZSJ a po kliknutí na vybrané území se Vám v textovém poli objeví všechny informace, jak byly na základě procesu sběru dat ze strany ČTÚ sebrány, s výjimkou názvu podnikatelského subjektu, který provozuje síť. Sumární data za celou Českou republiku získané na základě sdělení jednotlivých provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací je možné si ověřit na stránkách ČTÚ v jejich neveřejné aplikaci systému Elektronického sběru dat (dále jen „ESD“), kam mají registrovaní provozovatelé veřejných sítí přístup. Toto omezení bylo zvoleno z důvodu zabezpečení dat poskytnutých jednotlivými provozovateli. Provozovatel veřejné sítě elektronických komunikací má možnost ověřit skutečnost, že jeho předané údaje byly zahrnuty do sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu. Jeho data byla do tohoto sběru dat zahrnuta, pokud je předal v požadované formě do 8. 7. 2016 prostřednictvím systému ESD a tato data byla nejpozději ke stejnému dni pracovníky ČTÚ verifikována. Informaci o termínu odevzdání a verifikace nalezne příslušný provozovatel přímo v systému ESD pomocí tlačítka „Historie“ v detailu příslušného formuláře. Další informace, zejména přiřazení jednotlivých adresních míst k příslušným ZSJ a ověřit tak stav pokrytí jednotlivých adresních míst přípojkou NGA sítě je možné pomocí souborů, které jsou uvedeny v příloze.

Pokud budete chtít na MPO zaslat připomínku k některým uvedeným údajům, najdete na zobrazení vybraného území hypertextový odkaz, který Vás přesměruje na formulář, jehož prostřednictvím můžete podat své námitky vůči zobrazeným údajům. Tento formulář je nutno vyplnit celý, protože vyplněné údaje systém používá pro třídění připomínek a neúplně vyplněné formuláře nebude MPO moci akceptovat a vypořádat se s připomínkou. Připomínky prosím posílejte jen tehdy, pokud máte relevantní důkazní materiál, že je v sebraných a v interaktivní mapě zobrazených údajích chyba. Nezapomínejte, že zobrazuje stav sítí k 31. 12. 2015 a plánovanou výstavbu do 31. 12. 2018, nikoli stav ke dni, kdy budete připomínku zasílat.

Tato Veřejná konzultace je otevřena pro připomínky do 30. 9. 2016.


Děkujeme za konstruktivní připomínky.


*) Vysokorychlostním připojením k internetu považujeme v souladu s Pokyny EK 2013/C25/01 takovou funkci veřejné sítě elektronických komunikací, jenž účastníkovi služby zajistí spolehlivé připojení k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s v dopředném směru (downstream) a podporu nejrůznějších konvergovaných služeb, poskytovaných na platformě IP. Detailní definice jsou uvedeny v dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace v kapitole 3, která bude zveřejněna na webových stránkách MPO.

Poznámka ze dne 30. 8. 2016: na základě požadavku podnikatelské veřejnosti byla znemožněna volba zobrazení sítí podle jednotlivých technologií, protože tato možnost zobrazení vybraných údajů byla jedním z poskytovatelů informací o výhledech výstavby sítí NGA odmítnuta