Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – 1.kolo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako správce programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci svých povinností, vyplývajících ze specifického cíle SC 4.1 s názvem „Zvětšit pokrytí České republiky vysokorychlostním přístupem k internetu“ v rámci programové osy 4 „rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

vyhlašuje

veřejnou konzultaci k návrhu intervenčních oblastí, ve kterých bude možné vyhlásit výzvu k předložení žádostí o finanční podporu výstavby (nebo modernizace a rozšíření) sítí vysokorychlostního přístupu k internetu a zároveň tato veřejná konzultace slouží ke sběru dat o existenci, resp. pokrytí navrhovaných intervenčních oblastí veřejnými sítěmi provozovatelů optického připojení, jejichž prostřednictvím bude možné uvedené intervenční oblasti připojit k peeringovému centru v rámci České republiky.

Tato veřejná konzultace navazuje na výsledky předchozí veřejné konzultace k mapě pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu která byla připravena na základě sběru dat provedeného Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ), ve které MPO ověřovalo správnost sběru dat, zaměřeného na sítě vysokorychlostního přístupu*) k internetu (dále jen NGA). Tento sběr byl na základě sdělení jednotlivých provozovatelů sítí širokopásmového připojení organizován ČTÚ. Předchozí veřejná konzultace byla otevřena ze strany MPO v termínu 28.7 až 30.9.2016. Výsledky této veřejné konzultace byly zapracovány do nové databáze pokrytí území ČR širokopásmovými veřejnými sítěmi elektronických komunikací. Navržené intervenční oblasti (NIO) reflektují výsledky veřejné konzultace ke sběru dat. MPO jako správce programů dotační podpory OPPIK na základě poskytnuté databáze ČTÚ sestavil mapu pokrytí České republiky veřejnými sítěmi, umožňujícími přístup k internetu, a to podle pravidel Pokynů Evropské komise (EK) číslo 2013/C25/01. NIO jsou sestaveny pouze z bíle označených ZSJ. Bílé ZSJ znázorňují, že v lokalitě není dostupná síť, která by v pevném místě (mapování neuvažuje připojení k internetu pomocí mobilních sítí) umožňovala vysokorychlostní připojení, resp. lokality, kde k datu 31.12.2015 bylo anebo ve výhledu do 31.12.2018 bude na základě sdělení jednotlivých provozovatelů sítí vysokorychlostní připojení dostupné u méně, než 50-ti % adresních míst v dané ZSJ (základní sídelní jednotka).

V souladu s uvedenými závaznými pokyny EK a zároveň ve smyslu podmínek, stanovených v dokumentu „Národní plán rozvoje sítí nové generace“ (NPRSNG), schváleného Vládou ČR, jsou NIO sestaveny tak, aby pokrývaly maximum tzv Bílých míst (na úrovni ZSJ), které jsou vůči sobě v určitém geografickém i organizačním uspořádání tak, aby se pokud možno snížily náklady na realizaci a následný dlouhodobě udržitelný provoz služby vysokorychlostního připojení k internetu.

Podnikatelům, kteří zvažují investice v oblasti výstavby a provozu sítí NGA se touto veřejnou konzultací dostává do rukou informace, kde MPO zamýšlí podporu výstavby a tím zejména rozšíření pokrytí území České republiky službou vysokorychlostního přístupu k internetu a zároveň informace, zdali jsou v jejich zájmové oblasti k dispozici optické sítě, které jsou použitelné pro vysocekapacitní připojení lokality do peeringového centra. MPO jako správce programů podpory tímto dává všem zájemcům možnost se vyjádřit k NIO, případně navrhnout jejich úpravu – za podmínky souladu s požadavky NPRSNG a Pokynů EK 2013/C25/01. MPO zároveň tímto vyzývá ty podnikatelské subjekty, které budou mít zájem prostřednictvím svých optických sítí zajistit konektivitu lokálním provozovatelům na základě velkoobchodní nabídky, a to jak z důvodu ochrany před případnou zbytečnou výstavbou nových (paralelních) optických sítí, tak i z důvodu snížení nákladů na výstavbu nové sítě NGA (či rozšíření stávající NGA sítě), aby zaslali MPO co nejdříve informace o svých optických sítích v jednotlivých NIO a v jejich blízkosti ve vhodné formě tak, aby MPO mohlo prostřednictvím této veřejné konzultace pokud možno obratem na tomto webovém portálu informace zveřejnit.

Nezapomínejte, že sběr dat zobrazuje stav sítí k 31. 12. 2015 a plánovanou výstavbu do 31. 12. 2018, nikoli stav ke dni, kdy byla zveřejněna tato veřejná konzultace.

Tato Veřejná konzultace je prodloužena a bude otevřena pro připomínky do 31. 12. 2016.

Děkujeme za konstruktivní připomínky.


*) Vysokorychlostním připojením k internetu považujeme v souladu s Pokyny EK 2013/C25/01 takovou funkci veřejné sítě elektronických komunikací, jenž účastníkovi služby zajistí spolehlivé připojení k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s v dopředném směru (downstream) a podporu nejrůznějších konvergovaných služeb, poskytovaných na platformě IP. Detailní definice jsou uvedeny v dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace v kapitole 3, který byl zveřejněn na webových stránkách MPO.